Corona COVID-19 virus maatregel: Minimale dienstverlening afvalinzameling binnenvaart POA – Mesures COVID-19 : Service minimum de la collecte des déchets POA -
20 mars 2020


Volgende instructies werden aan de parkwachters/schippers/bilgeboot overgemaakt:

  1. De ecocard dient niet meer opgevraagd te worden. Deze mag op afstand getoond worden maar is geen vereiste meer
  2. Afval-overdrachtformulieren worden niet meer overgemaakt
  3. Het olie afgifteboekje dient niet meer ingevuld te worden
  4. Documenten van afval-inzamelaar dienen nog wel ontvangen te worden maar worden niet afgetekend
  5. At last but not least = gebruik je gezond verstand, bewaar een vredevolle werkomgeving en respecteer de algemene corona richtlijnen

 

Deze maatregelen brengen de rapportering ifv het CDNI niet in het gedrang. En de identificatieformulieren van de afval-inzamelaar blijven we ontvangen (niet getekend).

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 
ANTWERPEN Minimale dienstverlening afvalinzameling binnenvaart.pdf

 

 

 

Les instructions suivantes ont été transmises aux gardes de parcs/bateliers/bateaux deshuileurs :

1.           L’ECO-carte n’a pas besoin d’être transmise. Elle peut être montrée à distance mais il n’en est pas demandé plus

2.           Les formulaires de dépôt de déchets ne sont plus transmis

3.           Il n’est plus nécessaire de remplir le carnet de contrôle des huiles usagées

4.           Les documents de collecte de déchets doivent être réceptionnés mais ne seront pas signés

5.           Enfin et surtout = faites preuve de bon sens, maintenez un environnement de travail serein et respectez les directives générales à propos du corona.

 

Ces mesures ne compromettent pas le rapport de la CDNI. Et nous continuons à collecter les formulaires d’identification du collecteur de déchets (non signés).

ITB-CDNI – fermeture bureau – sluiting kantoor -
19 mars 2020

In het kader van de huidige coronacrisis en na afkondiging van de nieuwe maatregelen, genomen door de overheid op 18 maart 2020, heeft het ITB-CDNI beslist om zijn kantoor te sluiten t.e.m. 5 april 2020. Alle diensten blijven evenwel bereikbaar via mail (itb-info@itb-info.be of cdni@itb-info.be) en telefonisch (02/217.09.67 of 02/226.40.77).

Mogen wij intussen vragen echt zorg te dragen voor jezelf, uw familie en uw naasten

Dank voor uw begrip.

***

Dans le contexte du coronavirus et suite à l’annonce des nouvelles mesures prises par le gouvernement le 18 mars 2020, l’ITB-CDNI a décidé de fermer son bureau jusqu’au 5 avril 2020 inclus. Cependant, tous les services restent accessibles par e-mail (itb-info@itb-info.be ou cdni@itb-info.be) et par téléphone (02/217.09.67 ou 02/226.40.77).

En attendant, prenez soin de vous, de votre famille et de vos proches .

D’avance, merci pour votre compréhension.

CDNI Entry into force of the new version of the used-oil log 1-12-2019 -
22 décembre 2019

 Entry into force of the new version
of the used-oil log

 


EN / FR / DE / NL

 The new used-oil log came into force on 1 December
2019.
You can download the trilingual template (FR/DE/NL) from the CDNI
website at « Documents /
Oily and greasy waste
« .
It is possible to use the already printed forms until the stock is
exhausted.
 

 
 Le nouveau carnet de contrôle des huiles usagées est
en vigueur depuis le 1er décembre 2019.
Vous pouvez télécharger le modèle trilingue sur le site Internet de
la CDNI dans la rubrique « Documents /
Déchets huileux et graisseux
 
».
Il est possible d’utiliser jusqu’à épuisement du stock les
formulaires déjà imprimés.
 

 
 Das neue Ölkontrollbuch ist seit dem 1. Dezember 2019
in Kraft.
Sie können das dreisprachige Muster von der CDNI-Website unter „Dokumente /
Öl- und fetthaltige Abfälle
“ herunterladen.
Bereits gedruckte Exemplare können verwendet werden, bis die Bestände
erschöpft sind. 
 

 
 Sinds 1 december 2019 bestaat een nieuwe versie van
het olie-afgifteboekje.
U kunt het drietalige model downloaden op de website van het CDNI,
onder « Documenten / Olie- en vethoudend afval« .
De reeds gedrukte formulieren kunnen verder worden gebruikt tot de
voorraden zijn uitgeput.
 

 
 
 
 
 
 

Upcoming meetings

Hearing of the recognised
organisations
17.12.2019 (Strasbourg,
France)

CPC 18.12.2019 (Strasbourg,
France)

CDNI/G  24-25.03.2020 (Strasbourg, France)

 
THE CDNI CELEBRATES ITS 20TH ANNIVERSARY – IN PICTURES! WATCH THE ANIMATED FILM

The CDNI in 5 minutes !

Journée d’information et d’échanges – 6/10/2018 (8h30-14h) – Douai (59) -
27 septembre 2018

Règlement Engins Mobiles Non Routiers – Solutions techniques et de financement

Renseignements et inscription obligatoire auprès de julie.geneau@vnf.fr avant le 28 septembre 2018.

nieuwe dienstregeling afvalinzameling oliehoudend scheepsbedrijfsafval -
30 juillet 2018

Persbericht – Inzameling olie- en vethoudend afval van de binnenvaart

Vanaf 19 juli 2018 wijzigt de manier van inzameling van olie- en vethoudend afval afkomstig van de beroepsvaart binnen het territorium van het Havenbedrijf Gent en De Vlaamse Waterweg nv. Deze inzameling kadert in de verplichting die het Verdrag inzake de inzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart van 9 september 1996 aan de lidstaten oplegt om een voldoende dicht net van ontvangstinrichtingen uit te bouwen.

Gelet op het huidige succes van de bilgeboot in de Gentse regio, wordt de inzameling via bilgeboot behouden. De inzameling per bilgeboot is verzekerd tussen 9u00 tot 17u00 van maandag tot en met vrijdag. Er is geen inzameling voorzien op de wettelijke Belgische feestdagen.

Een vraag tot inzameling kan tussen 8u00 en 18u00 via telefoon: +31 (0) 113-672210, e-mail: info@martenscleaning.nl of VHF-kanaal 10 aangevraagd worden bij de opdrachtnemer, nl. Martens Cleaning.

Een aanvraag die binnenkomt voor 10u00 ‘s morgens wordt in de mate van het mogelijke dezelfde dag behandeld, latere aanvragen worden in de mate van het mogelijke ten laatste de eerstvolgende werkdag vóór 14:00u behandeld.

Door de vaak kleine hoeveelheid olie- en vethoudend afval die in het verleden aan de vacuümwagen werden afgegeven, drong een herziening van de periodieke inzameling per vacuümwagen zich op.

In samenspraak met het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen is de inzet van de vacuümwagen slechts mogelijk indien een binnenschip de havens van Antwerpen en Gent niet aanloopt en bij een minimale afgifte van 0,5m³ vloeibaar oliehoudend afval (bilgewater + afvalolie). Om de vacuümwagen zo efficiënt mogelijk in te zetten, werd het territorium verdeeld in 3 regio’s, nl.: Bovenschelde, Zeeschelde-Zeekanaal en Albertkanaal. Zie de kaart op https://www.vlaamsewaterweg.be/over-ons voor de indeling van deze regio’s.

De opdrachtnemer garandeert in elke regio de inzameling volgens onderstaande frequentie:

Regio

Inzamelperiode

Bovenschelde

1ste maand van het kwartaal

Zeeschelde – Zeekanaal

2de maand van het kwartaal

Albertkanaal

3de maand van het kwartaal

 

Een vraag tot inzameling via vacuümwagen, binnen de voorziene periode, kan aangevraagd worden via het aanvraagformulier dat terug te vinden is op http://www.binnenvaartservices.be.

Na goedkeuring door De Vlaamse Waterweg, zal de opdrachtnemer (Martens Cleaning), binnen de 2 werkdagen volgend op de dag van de aanvraag contact opnemen met het binnenschip om de modaliteiten tot inzameling overeen te komen en de opdracht tot inzameling van de aangemelde afvalstoffen uit te voeren.

« retour en arrièrecontinuez de chercher »